Úvodní panorama Zličína

Zličín

Praha - Zličín

MČ Zličín

MČ Praha - Zličín

 • Všeobecné informace
 • Poloha a doprava
 • Organizační struktura
 • Kontakty
 • Zastupitelstvo MČ
 • Rada MČ
 • Starostka MČ
 • Úřad MČ
 • Úřední deska
 • Zpravodaje
 • Nový územní plán
 • Volby
 • ZŠ a MŠ Zličín
 • Knihovna
 • Jednotka SDH
 • Dům s pečov. službou
 • Spolky a kluby
 • Fotogalerie
 • Místně příslušné úřady
 • Důležité odkazy
 • Časté dotazy
 •  
   
  Kontaktní údaje
  Úřad MČ Praha – Zličín
  Tylovická 207
  155 21 Praha – Zličín
  Tel.: 257 951 298
           257 950 113
  Fax : 257 951 292
  e-mail : umc@mczlicin.cz
  ID dat. schránky : cnbbtxh
  IČ : 00241881
  DIČ : CZ 00241881
   
  Úřední hodiny
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
   
  Czech Point + ověřování
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
  Úterý :
    8.00 - 11.30 hod.
  Čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 15.00 hod.
   
  Podatelna
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 18.00 hod.
  Úterý a čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 14.30 hod.
  Pátek :
    8.00 - 11.30 hod.
  e-mail : posta@mczlicin.cz
             (přílohy pouze PDF)
   
  Kontakt na senátora
  Mgr. Jiří Růžička
  Obvodní kancelář :
    Bělohorská 251/57
    Praha 6 – Břevnov
  Hodiny pro veřejnost :
    Po 14.00 - 16.00 hod.   po předchozí domluvě na   tel. 733 343 796 –   Veronika Trávníčková
  Kancelář Mgr. J. Růžičky :
    Eva Vyšanská
    tel. 603 850 635
    e-mail :   eva.vysanska@gmail.com
   
  Kudyznudy.cz - tipy na výlet
   
  TOPlist
  General Data Protection Regulation
   
  GDPR - základní informace
  Obecné nařízení (EU) 2016/679, označované jako GDPR (General Data Protection Regulation), představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů (dále i „subjekt údajů“) proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji.
  V souladu s tím dále Obecné nařízení rozvíjí a posiluje práva subjektů údajů dotčených zpracováním, a to ve dvou složkách:
      • mít (získávat) informace o tom, které jejich údaje jsou zpracovávány a proč,
      • domáhat se dodržování pravidel, včetně nápravy stavu.
  GDPR klade systematicky důraz na vymahatelnost práv subjektů údajů a povinností správců (odpovědných za zpracování). Obsahuje proto propracovanější a náročnější pravidla pro zvláštní kategorie osobních údajů a současně vymáhá od správců a zpracovatelů výrazně aktivnější přístup, zejména v oblasti volby nejvhodnějšího nástroje ochrany osobních údajů. Klíčem k nastavení povinností pro správce je rizikovost zpracování, která je dovozována z rozsahu zpracování osobních údajů i používaných technologií. Nově je zavedena povinnost ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a subjektům údajů, jichž se porušení zabezpečení týká.
  Městská část Praha – Zličín vnímá nová pravidla ochrany osobních údajů jako prioritu a podniká systémové kroky k naplnění souladu uvnitř úřadu městské části i ve zřizovaných organizacích.
  Celé znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ke stažení v češtině ZDE.
   
   
  Osobní údaje podle nařízení GDPR
  Osobním údajem jsou veškeré informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např.
      • jméno,
      • identifikační číslo – rodné číslo, číslo zaměstnance, atp.
      • lokační údaje - adresa, atp.
      • síťový identifikátor - IP adresa, Cookies, atp., nebo
      • jeden či více prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity.
  Veškeré informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě
      • se vztahují i na šifrované osobní údaje,
      • se nevztahují na osobní údaje zesnulých osob nebo anonymizované údaje.
   
  Do zvláštní kategorie osobních údajů spadají údaje, které vypovídají o
      • rasovém či etnickém původu,
      • politických názorech,
      • náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení,
      • členství v odborech,
      • zpracování genetických údajů,
      • biometrických údajích za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby,
      • údajích o zdravotním stavu,
      • sexuálním životě,
      • sexuální orientaci fyzické osoby.
   
   
  Zásady zpracování osobních údajů
  Zpracování osobního údaje prováděné orgánem veřejné moci je zákonné, pokud je splněna nejméně jedna z následujících podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:
      • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
      • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy,
      • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
      • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
      • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.
   
  Osobní údaje musí být:
      • ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem,
      • shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný,
      • přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány,
      • přesné a v případě potřeby aktualizované,
      • uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány,
      • zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů.
   
   
  Práva subjektu údajů
  Správce poskytne na žádost subjektu údajů informace o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejdéle však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů informován (společně s důvody odkladu) do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.
  Veškeré informace, sdělení a úkony související s výkonem práv subjektu údajů jsou poskytovány bezplatně. Jsou-li však žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, může správce buď uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s úkonem nebo odmítnout žádosti vyhovět.
  Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která žádost podává, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele.
   
  Subjekt osobních údajů má:
      • právo na přístup ke svým osobním údajům a k dalším souvisejícím informacím; jedná se zejména právo na informaci, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány či nikoliv, a, pokud jsou zpracovávány, právo na informaci
          • o účelu takového zpracování,
          • o kategorii zpracovávaných osobních údajů,
          • o příjemci nebo kategorii příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny (zejména ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích),
          • o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
          • o existenci práva požadovat od správce opravu či výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování,
          • o právu podat stížnost u dozorového orgánu,
          • o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování osobních údajů, jakož i o významu a předpokládanému důsledku takového zpracování pro subjekt údajů.
      • právo na opravu či doplnění nepřesných osobních údajů, které se týkají subjektu údajů,
      • právo na výmaz osobních údajů, které se daného subjektu údajů týkají, pokud
          • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
          • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě jsou osobní údaje zpracovávány,
          • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování osobních údajů,
          • byly osobní údaje zpracovány protiprávně,
          • mají být osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,
          • byly osobní údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti,
      • právo na omezení zpracování osobních údajů v případě, že
          • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit.
          • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů,
          • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
          • o subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů,
      • právo na přenositelnost osobních údajů, tzn. právo předat tyto údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci v případech, kdy zpracování je založeno na souhlasu a provádí se automatizovaně,
      • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
      • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
   
  Žádosti a formuláře k uplatnění práv subjektu údajů:
   
   
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  Pověřenec dohlíží, radí a poskytuje metodickou pomoc ohledně skutečností spojených s ochranou osobních údajů správci a spolupracuje s dozorovým úřadem.
  Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat zde:
  Firma: Operátor ICT, a.s.
  Telefon: +420 246 030 971
   
  Připomínky a názory pro webmastera
  Datum poslední aktualizace : 15. 2. 2019