Úvodní panorama Zličína

Zličín

Praha - Zličín

MČ Zličín

MČ Praha - Zličín


 • Všeobecné informace
 • Poloha a doprava
 • Organizační struktura
 • Kontakty
 • Zastupitelstvo MČ
 • Rada MČ
 • Starostka MČ
 • Úřad MČ
 • Úřední deska
 • Zpravodaje
 • Nový územní plán
 • Volby
 • ZŠ a MŠ Zličín
 • Knihovna
 • Jednotka SDH
 • Dům s pečov. službou
 • Spolky a kluby
 • Fotogalerie
 • Místně příslušné úřady
 • Důležité odkazy
 • Časté dotazy
 •  
   
  Kontaktní údaje
  Úřad MČ Praha – Zličín
  Tylovická 207
  155 21 Praha – Zličín
  Tel.: 257 951 298
           257 950 113
  Fax : 257 951 292
  e-mail : umc@mczlicin.cz
  ID dat. schránky : cnbbtxh
  IČ : 00241881
  DIČ : CZ 00241881
   
  Úřední hodiny
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 17.30 hod.
   
  Podatelna
  Pondělí a středa :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 18.00 hod.
  Úterý a čtvrtek :
    8.00 - 11.30 hod.
    13.00 - 14.30 hod.
  Pátek :
    8.00 - 11.30 hod.
  e-mail : posta@mczlicin.cz
             (přílohy pouze PDF)
   
  Kontakt na senátora
  Mgr. Jiří Růžička
  Obvodní kancelář :
    Bělohorská 251/57
    Praha 6 – Břevnov
  Hodiny pro veřejnost :
    Po 14.00 - 16.00 hod.   po předchozí domluvě na   tel. 733 343 796 –   Veronika Trávníčková
  Kancelář Mgr. J. Růžičky :
    Eva Vyšanská
    tel. 603 850 635
    e-mail :   eva.vysanska@gmail.com
   
  Kudyznudy.cz - tipy na výlet
   
  TOPlist
  Komise Rady Městské části Praha - Zličín
   
  Komise územního rozvoje a dopravy
   
  I. Náplň činnosti
  • zpracovává roční plán činnosti komise
  • předkládá radě stanoviska ke všem záměrům a studiím v oblasti rozvoje MČ
  • vyjadřuje se k návrhům na změny a úpravy územního plánu
  • koordinuje koncepce z oblasti rozvoje
  • předkládá radě stanoviska k záměrům a studiím v oblasti dopravní
  • je iniciátorem návrhů na úpravy dopravního značení
  • spolupracuje s Městskou policií hl. m. Prahy, dopravními odbory ÚMČ Praha 17 a MHMP
  • pololetně podává písemnou zprávu o své činnosti RMČ
   
  II. Jednání komise
  • komise jedná jedenkrát za dva měsíce
  • v případě potřeby častěji podle závažnosti a termínu stanoviska k projednávanému materiálu.
   
  III. Složení komise
   
   
   
  Komise životního prostředí
   
  I. Náplň činnosti
  • zpracovává roční plán činnosti komise
  • předkládá radě stanoviska ke všem záměrům a studiím v oblasti životního prostředí v městské části
  • vyjadřuje se k návrhům na změny a úpravy životního prostředí
  • podává podněty k ucelenému systému veřejné zeleně v městské části Praha Zličín, k úpravám již existujících prvků veřejné zeleně a k péči o tuto zeleň
  • vyjadřuje se k povolování kácení dřevin
  • koordinuje provoz a péči o dětská hřiště, pískoviště a veřejná sportoviště před znečištěním psími exkrementy
  • v oblasti hospodaření s odpady podává podněty k likvidaci drobných černých skládek a zajištění veřejných prostor před zakládáním černých skládek
  • podílí se na rozvoji veřejných stezek pro pěší turistiku a pro cykloturistiku
  • pololetně podává písemnou zprávu o své činnosti RMČ
   
  II. Jednání komise
  • komise jedná jedenkrát za dva měsíce
  • v případě potřeby častěji podle závažnosti a termínu stanoviska k projednávanému materiálu.
   
  III. Složení komise
   
   
   
  Komise kulturní
   
  I. Náplň činnosti
  • zpracovává roční plán činnosti komise
  • zajišťuje zábavné programy pro děti (karneval, mikulášská, Letní slavnost atd.) a dospělé (obecní zábavy atd.)
  • organizuje zábavné programy pro obyvatele v DPS a další seniory, žijící na území MČ
  • předkládá radě stanoviska ke všem záměrům a studiím v oblasti rozvoje kultury v MČ
  • pololetně podává písemnou zprávu o své činnosti RMČ
   
  II. Jednání komise
  • komise jedná jedenkrát za dva měsíce
  • v případě potřeby častěji podle závažnosti a termínu stanoviska k projednávanému materiálu.
   
  III. Složení komise
   
   
   
  Komise sociální a pro nájem v DPS
   
  I. Náplň činnosti
  • zpracovává roční plán činnosti komise
  • provádí sociální šetření pro účely MČ
  • předkládá radě stanoviska k záměrům a studiím v oblasti rozvoje péče o seniory, invalidní občany a občany v tíživé životní situaci, žijící na území MČ
  • hodnotí a projednává žádosti o byt v Domě s pečovatelskou službou ve Zličíně
  • předkládá RMČ návrhy na uzavření nájemní smlouvy s vybraným žadatelem
  • při této činnosti se řídí příslušnými směrnicemi, které byly schváleny orgány MČ Praha – Zličín
  • pololetně podává písemnou zprávu o své činnosti RMČ
   
  II. Jednání komise
  • komise jedná jedenkrát za dva měsíce
  • v případě potřeby častěji podle závažnosti a termínu stanoviska k projednávanému materiálu.
   
  III. Složení komise
   
   
   
  Komise pro občanské aktivity
   
  I. Náplň činnosti
  • zpracovává roční plán činnosti komise
  • zpracovává podněty a vyjadřuje se k otázkám koncepčního charakteru, týkajících se rozvoje sídlišť i původní zástavby městské části
  • přijímá podněty, připomínky a stížnosti občanů k problematice života v MČ a připravuje stanoviska pro RMČ
  • zpětně informuje občany o vyřízení jejich připomínek
  • z podnětů občanů připravuje podklady pro RMČ v oblasti rozvoje občanské vybavenosti, dopravy, zdravotní péče , kulturního vyžití a využití volného času dětí a mládeže i dospělých občanů MČ
  • organizuje setkání občanů s volenými zástupci, příp. zaměstnanci ÚMČ
  • pololetně podává písemnou zprávu o své činnosti RMČ
   
  II. Jednání komise
  • komise jedná jedenkrát za dva měsíce
  • v případě potřeby častěji podle závažnosti a termínu stanoviska k projednávanému materiálu.
   
  III. Složení komise
   
   
   
  Komise investiční a stavební
   
  I. Náplň činnosti
  • zpracovává roční plán činnosti komise
  • předkládá radě stanoviska ke všem záměrům a studiím v oblasti stavebnictví a investic
  • vyjadřuje se k návrhům na změny a úpravy v oblasti stavebnictví a investic
  • koordinuje koncepce z oblasti stavebnictví a investic
  • předkládá radě stanoviska k záměrům a studiím v oblasti stavebnictví a investic
  • při této činnosti se řídí příslušnými směrnicemi, které byly schváleny orgány MČ Praha – Zličín
  • pololetně podává písemnou zprávu o své činnosti RMČ
   
  II. Jednání komise
  • komise jedná jedenkrát za dva měsíce
  • v případě potřeby častěji podle závažnosti a termínu stanoviska k projednávanému materiálu.
   
  III. Složení komise
   
   
   
  Komise grantová
   
  I. Náplň činnosti
  • zpracovává podklady pro vyhlášení grantových programů
  • vyhodnocuje podané žádosti, včetně jejich povinných náležitostí
  • předkládá radě přehled podaných žádostíc
  • sleduje předkládání závěrečných zpráv o využití přiděleného grantu, které podávají příjemci dotace
  • pololetně podává písemnou zprávu o své činnosti RMČ
   
  II. Jednání komise
  • komise jedná jedenkrát za dva měsíce
  • v případě potřeby častěji podle závažnosti a termínu stanoviska k projednávanému materiálu.
   
  III. Složení komise
   
  S
   
  Připomínky a názory pro webmastera
  Datum poslední aktualizace : 19. 11. 2018